2020-05-22

Klauzula informacyjna Żłobek Miejski w Leżajsku

KLAUZULA INFORMACYJNA
Dyrektora Żłobka Miejskiego w Leżajsku

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Dyrektora Żłobka Miejskiego w Leżajsku z siedzibą przy ul. Braci Śniadeckich 8, 37-300 Leżajsk (dalej ŻM w Leżajsku). Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem Państwa praw i wolności, w granicach obowiązków wynikających z przepisów prawa.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ŻM w Leżajsku. Dane teleadresowe: ul. Braci Śniadeckich 8, 37-300 Leżajsk, email: zlobek@miastolezajsk.pl, tel. (17) 240 10 64.
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w ŻM w Leżajsku: Pan Rafał Żelazo, adres email: rafalzelazo@gmail.com lub dane teleadresowe administratora.
3. ŻM w Leżajsku może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
• zapewnienia dziecku prawidłowej opieki na podstawie
a podstawą prawną przetwarzania jest:
• art.  3a Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235).
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
• umowa, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
• obowiązek prawny ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.
4. Pani/Pana dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. (np. Organ Prowadzący, Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
7. W związku z przetwarzaniem przez ŻM w Leżajsku, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
• dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
• sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
• usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
• ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
• przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);
• prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
   przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Żłobek Miejski w Leżajsku Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się