2020-05-27

Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka

 

 

1.     Zapisy dzieci do Żłobka odbywają się przez cały rok. Dzieci do Żłobka przyjmowane są w miarę występowania wolnych miejsc w Żłobku.

 

2.     Rodzice ubiegający się o miejsce dla dziecka w Żłobku zobowiązani są do złożenia u Dyrektora kompletnej, prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka".

 

3.     Przyjęć dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor.

 

4.     Żłobek przyjmuje dzieci zamieszkałe w mieście Leżajsk.

 

5.     W przypadku liczby zgłoszeń do Żłobka większej od liczby miejsc w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

 

a)     których rodzeństwo uczęszcza już do żłobka,

b)    obojga rodziców/opiekunów lub rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko, pracujących lub uczących się w systemie dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą,

c)     z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci),

 

6.     Dzieci spoza Leżajska mogą korzystać z opieki Żłobka wyłącznie w sytuacji gdy występują wolne miejsca, nie wykorzystane przez dzieci zamieszkałe w Leżajsku.

 

7.     Dyrektor prowadzi rejestr złożonych w Żłobku „Kart zgłoszeń dziecka do Żłobka".

 

8.     Do Żłobka mogą być przyjmowane dzieci w ciągu roku, w sytuacji występowania wolnych miejsc.

 

9.     Liczba dzieci w Żłobku dostosowana jest do obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

 

 

 

Załączniki

  Wniosek - Karta zg... żłobka.doc 57,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oswiadczenie o miej...eszkania.docx 9,58 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie rodzi...ennym....docx 12,13 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie o wie...ietności.doc 35,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zgoda - rekrutacja.docx 13,51 KB (doc) szczegóły pobierz
  Klauzula Informacyj...krutacja.docx 17,57 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się